Měli odvahu žít
odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945
Miroslava Poláková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is available if you visit the library No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
1.	SVAZEK
Poděkování........................................................1
Predslov (Jozef Leikert)..........................................2
Úvodem............................................................5
I.	VZNIK PROTEKTORÁTU, ZROZENÍ ODBOJE (březen 1939 - září 1939).........................................9
Situace v okresním městě Uherský Brod před vypuknutím války......14
1.	Uherský Brod se stal přímou součástí protektorátního dění..14
Fašizující tendence na jihovýchodní Moravě.......................21
1.	Z pohledu tiskové propagandy ve snaze posílit moravské sebevědomí se prosazovala existence Moravsko-slovenské společnosti...................................................21
Postavení židovské komunity a začlenění jedinců do odboje........24
1.	Nevyřešeným problémem Uherského Brodu, jako tomu bylo i v jiných městech se silnou židovskou komunitou, byl postoj ? Židům.......................................................24
Poměry na okrese Uherský Brod....................................32
1.	Na okrese Uherský Brod udržovali Němci propagandistickou myšlenku o nutnosti dobře a poctivě pracovat, čímž bude občanům zajištěn klidný a bezpečný život......................32
Formování Obrany národa na Uherskobrodsku a Bojkovicku...........36
1.	Nejpočetnější odbojovou organizací v celém protektorátu, stejně
tak i na Uherskobrodsku, se stala od března 1939 Obrana národa... 36
2.	Nejtěsnější napojení skupiny Uherský Brod bylo na rotu Nivnice,
která sestávala z družstev Vlčnov, Korytná a Suchá Loz.....53
3.	Zvláštní kapitolu v budování roty Nivnice tvoří družstvo
v Suché Loži...............................................57
4.	Samostatná družstva Obrany národa byla vybudována
v Pašovicích, Prakšicích a rovněž v Šumících...............60
5.	Jiné podmínky pro utvoření skupiny Obrany národa byly
v obci Slavkov, ležící na strategické silnici vedoucí ze Strání směrem na okres Uherské Hradiště i Hodonín.................63
6.	Poměrně standardní bylo formování Obrany národa na Bojkovicku .. 64
VI I Měli odvaha žít
Sabotáže ve zbrojovkách a na vlárské dráze na okrese Uherský Brod ... 73
1.	Zbrojní závody ve třicátých letech byly vystavěny nejen
z důvodů strategických, ale také vzhledem ? nedostatku pracovních příležitostí ve výše položených oblastech jihovýchodní Moravy na okrese Uherský Brod a ve Vsetíně.....73
2.	Sabotáže spojené s Obranou národa se nevyhýbaly ani dalšímu
strategickému prostředí, jakým byla vlárská dráha...........80
Převádění na Slovensko............................................83
1.	Vytvoření převáděcích kanálů na Slovensko bylo vedle opatřování zbraní pro připravované povstání hlavním úkolem počáteční činnosti Obrany národa na okrese Uherský Brod..................83
Počátky odboje v ilegální KSČ..................................... 120
1.	V listopadu 1938 svolal do Hodonína zakládající člen Komunistické
strany Československa Rudolf Filip první ilegální krajskou konferenci, na které vzniklo I. krajské ilegální vedení KSČ. 120
2.	V Uherském Brodě nastaly na podzim 1938 pro prvorepublikové
komunisty nové úkoly spojené s přechodem do ilegality.......128
3.	Po vzniku protektorátu se postupně zformovaly komunistické
buňky v některých obcích kolem Uherského Brodu.............. 140
Předzvěst války.................................................. 154
1. Německá odveta na rozvíjející se protinacistický odpor plný
naděje na sebe nechávala prozatím čekat.................... 154
II.	VYPUKNUTÍ VÁLKY, KRIZE DOMÁCÍHO ODBOJE
(září 1939 - červen 1941)......................................157
Zahájení likvidace odbojových organizací na Moravě................162
1. Do moravského odboje se tragicky promítl 14. listopad 1939.. 162
Stupňující se aktivita Národopisné Moravy........................ 165
1. Zatímco odbojové hnutí na Uherskobrodsku víceméně odráželo celospolečenskou a zahraničněpolitickou situaci, osobitý byl i nadále vývoj Národopisné Moravy............................. 165
Rasová diskriminace Židů a Romů...................................171
1.	Antisemitismus v praxi na sebe nenechal na území protektorátu
dlouho čekat............................................... 171
2.	Z rasových důvodů se jako problém pro nacistický režim jevili
i Romové....................................................195
Obsah I VII
Dopad akce Albrecht der Erste a uzavření vysokých škol
na Uherský Brod.................................................. 196
1.	Byl konec srpna 1939, několik dní před vstupem německých jednotek na území severního Polska, a v Uherském Brodě
se začalo zatýkat.......................................... 196
2.	Připomenutí vzniku československé státnosti se v roce 1939
v Uherském Brodě nijak demonstrativně neprojevilo...........209
Rozbití Obrany národa na okrese Uherský Brod......................212
1.	Od prosince 1939 bylo zasaženo vedení Obrany národa
v Uherském Brodě............................................212
2.	V utajení zatím pokračovala rota Nivnice, na níž byla přes družstvo ve Vlčnově napojena skupina ve Veletinách
a samostatné družstvo v Drslavicích.........................217
3.	Na zlínskou Obranu národa napojená Charvátova skupina
v Suché Loži pokračovala jako družstvo roty Nivnice.........222
4.	Politicky výraznou osobností, která se dostala do rukou gestapa 21. ledna 1941, byl bývalý poslanec národního shromáždění
a starosta Sumic Leopold Slíva..............................225
5.	Vývoj odbojové činnosti v Blatnici pod Svatým Antonínkem,
náležející do okresu Hodonín, v průběhu války zasáhl i okres Uherský Brod.......................................... 226
6.	V návaznosti na akci Albrecht der Erste v Uherském Hradišti
byla zvenčí oslabena Obrana národa na Bojkovicku............227
Vrchol intenzity odchodu za hranice a první údery gestapa.........233
1.	Na přelomu roku 1939 a 1940 nabývalo převádění
a množství útěků za hranice svého vrcholu...................233
2.	Několik mladých mužů z okresu Uherský Brod vstoupilo po odchodu za hranice do služeb Britského královského
letectva....................................................251
Omezení sabotáží ve zbrojovkách a zatýkání tzv. teroristů
na vlárské dráze..................................................261
1.	Současně s útlumem převádění přes protektorátní hranici
omezila se i sabotážni činnost ve zbrojovkách...............261
2.	Podzim 1940 znamenal dočasný konec sabotáží i na železnici.. 268
Vzestup odbojové činnosti komunistů na Uherskobrodsku a jejich první zatýkání na Bojkovicku.............................277
1. Komunistický odboj se po prvním zatýkání 15. března 1939 rychle vzpamatoval a přistoupil aktivně ? vytváření buněk a ke kolportaci protinacistického tisku..................277
Vlil I Měli odvahu žít
2.	Činnost komunistů na Uherskobrodsku kulminovala
v letech 1940 až 1941, kdy patřili svojí základnou ? největším organizacím na celé jihovýchodní Moravě.............. 281
Vstup Sovětského svazu do války..................................293
1. S kapitulací Francie v červnu 1940 se představa o osvobození vzdalovala, ale v průběhu roku 1941 se začalo věřit ve válku se Sovětským svazem....................................... 293
III.	NADĚJE A VYČERPÁNÍ DOMÁCÍHO ODBOJE
(červen 1941 - léto 1943).................................... 295
Zákaz činnosti Sokola a Orla, zvyšování tlaku na proněmeckou
ideologizaci.................................................... 305
1. Vývoj v Uherském Brodě se nijak nevymykal situaci na území
protektorátu...............................................305
Vrchol kolaborace Národopisné Moravy.............................308
1. V ostrém protikladu ? národnímu protinacistickému postoji obyvatel Slovácka bylo stále se stupňující kolaborantství Národopisné Moravy..................................... 308
Poslední měsíce Židů a Romů, deportace.......................... 316
1.	Tvrdá okupační politika od září 1941 se soustředila na konečné
řešení židovské otázky.....................................316
2.	Romy čekala genocida vzápětí po Židech.....................337
Zatýkání a popravy členů Obrany národa z Uherského Brodu
a Valašskokloboucka............................................. 339
1. Obrana národa doznala značného ochromení na jaře 1940
a obzvláště pak po příchodu Reinharda Heydricha v září 1941. ... 339
Osud rodiny Stratilovy z Uherského Brodu.........................352
1. Tragické podzimní dny roku 1941 bolestně zasáhly v Uherském
Brodě rodinu Stratilovu................................... 352
Likvidace převáděcích kanálů na Slovensko........................367
1. V průběhu roku 1940 až 1941 nacisté rozprášili převaděčský
systém.................................................... 367
Obsah I IX
Zatýkání v Obraně národa, přechod některých odbojářů do ilegality... 379
1.	Zatýkání v září 1941 postihlo Obranu národa i v nejbližším okolí
Uherského Brodu, v Nivnici, Vlčnově a ve Veletinách.........379
2.	V říjnu 1941 odešel do ilegality člen Obrany národa v Pašovicích
Jan Rychetník............................................... 386
3.	Dne 1. října 1941 přijelo zlínské a uherskohradišťské gestapo do
Blatnice pod Svatým Antonínkem.............................. 390
Zatýkání ve zbrojních závodech v Uherském Brodě a v Bojkovicích .... 398
1.	Z nenápadných budov uherskobrodské zbrojovky se v prvních měsících roku 1942 vytratilo několik zaměstnanců do ilegality,
pro jiné si přišlo gestapo.................................. 398
2.	Osud zaměstnance zbrojovky Rudolfa Bedřicha se v roce 1942
spojil s osobností Julia Fučíka............................. 411
3.	Poměrně úspěšně se dařilo sabotovat výrobu ve zbrojovce
v Bojkovicích............................................... 415
Odhalení ilegální činnosti komunistů v Uherském Brodě a následné zatýkací razie na okrese...........................................418
1.	Uherskobrodští komunisté připravovali na rok 1942 poněkud
předčasný plán povstání a obrany okresu Uherský Brod v případě otevření očekávané druhé fronty....................... 418
2.	V únoru 1942 byla rozbita ilegální skupina komunistů
v Hradčovicích a Havřicích.................................. 448
3.	V červenci 1941 po napadení Sovětského svazu byly v Těšově
a v Újezdci u Luhačovic vylepeny plakáty s nápisy Ať žije Moskva,
Ať žije Stalin, Ať žije Rudá armáda......................... 455
4.	V březnu 1942 nastalo soustavné zatýkání v Šumících, Prakšicích
i v Pašovicích.............................................. 465
5.	V lednu 1942 byla spuštěna lavina zatýkání, která ještě pokračovala zátahem uherskohradišťského gestapa v Bánově
a v Bystřici pod Lopeníkem.................................. 477
6.	Do ledna 1942 trvala spolupráce, i když ne v takové míře jako na jaře 1939, mezi ilegální organizací KSČ v Uherském Brodě
a v Bojkovicích............................................. 478
Dne 18. června 1942 zahynuli v kostelní kryptě v Praze
Josef Bublík a Josef Valčík....................................... 486
1. Když se 27. září 1941 Reinhard Heydrich ujal v Praze svého úřadu, bylo mu pouhých sedmatřicet let, do konce života mu zbývalo 251 dní...................................... 486
X I Měli odvahu žít
Konec ilegálních komunistických buněk na okrese Uherský Brod........515
1. V průběhu druhého stanného práva se zcela podařilo rozbít
II. ilegální vedení KSČ................................... 515
Zatýkání v řadách četnictva a jeho proměny...................... 522
1. Zatýkání pokračovalo i po skončení stanného práva a nevyhnulo se ani českému četnictvu, které bylo potřeba nahradit osobami spolehlivějšími.............................................. 522
Přechod ? partyzánskému způsobu boje na Uherskobrodsku a Bojkovicku.................................................. 527
1.	Roku 1942 byly položeny základy pro partyzánský způsob boje
na Uherskobrodsku......................................... 527
2.	Slavkovské lesy se staly útočištěm budoucích partyzánů
z Uherskobrodská.......................................... 539
3.	U Korytné byla v roce 1942 postavena hájenka, pod kterou byl
později vykopán úkryt pro čtyři mladé muže žijící v ilegalitě. 553
4.	Předpoklady ? partyzánské formě boje se utvářely také
na Bojkovicku............................................. 559
Nová fáze války................................................. 563
1. Nacistický teror spojený se zatýkáním v letech 1941 a 1942
oslabil domácí rezistenci až do podzimu roku	1943......... 563
2. SVAZEK
IV.	PŘELOM VE VÁLCE, HLEDÁNÍ NOVÝCH VÝCHODISEK
(léto 1943 - podzim 1944).................................... 569
Nejvyšší oběť divizního generála Vojtěcha Luži.................. 574
1. Vojtěch Boris Luža se stal nej významnějším uherskobrodským rodákem, jehož jméno je spojeno s československými legiemi a domácím vojenským odbojem na území protektorátu.....574
Snahy v Uherském Brodě o podchycení potenciálních nepřátel Říše ... 585
1. Německá mašinérie se v roce 1943 držela myšlenky nutnosti vyvraždění obzvláště představitelů inteligence, a tak nadále vznikaly kartotéky pro Říši nepohodlných osob................ 585
Obsah j XI
Navázání spolupráce Měšťanovy skupiny v Uherském Brodě s paravýsadkem Clay............................................ 587
1.	V roce 1944 vzniklo přímo v Uherském Brodě nové ilegální odbojové cenlrum, které se utvářelo kolem ředitele pivovaru
RNDr. Ing. Františka Měšťana............................. 587
2.	Působení desantu Clay našlo na Uherskobrodsku svoji odezvu_ 598
Vyzrazení části paradesantního výsadku Carbon.................. 603
1. Čtyřmotorové letadlo Halifax vysadilo s paradesantním výsadkem Clay i čtyřčlennou skupinu Carbon, která se tragicky zapsala do historie obce Rudice.................................. 603
Pokračování sabotáží ve zbrojovce a obnovení odboje na vlakovém nádraží v Uherském Brodě....................................... 622
1. Zaměstnanci zbrojovky a Českomoravské dráhy se po oslabení činnosti v letech 1942 a 1943 opět dostali do popředí rezistence v průběhu roku 1944................................... 622
Události směřující ke vzniku partyzánských oddílů
na Uherskobrodsku...............................................625
1.	V srpnu 1944 vyvolal ve zbrojovce v Uherském Brodě rozruch
útěk tří mladých pracovníků z totálního nasazení...........625
2.	Pomoc lidem, které zasáhla válka svými útrapami,
si ve Slavkově našla odezvu mezi udavači..................627
3.	V Suché Loži se odbojová činnost v roce 1943 úspěšně ukryla
pod národopisný kroužek kolem Bohumila Charváta...........631
4.	Hornatou příhraniční obec Korytnou zasáhly události
z 30. července 1944, počet přechodů do ilegality sílil..... 639
5.	Drslavice se staly další obcí, kde se vytvořily podmínky
pro partyzánskou činnost................................. 658
Havárie amerického bombardéru u Korytné........................ 662
1. Americká 15. letecká armáda nasadila 22. srpna 1944 svazy bombardérů se stíhacím doprovodem ? útoku na rafinerie v Horním Slezsku s přeletem nad Moravou............... 662
Formování partyzánského oddílu na Bojkovicku a nejvýznamnější sabotáž v místní zbrojovce......................................673
1.	Ilegální protinacistická činnost se začala v letech 1943 až 1944
na Bojkovicku oživovat....................................673
2.	Největším nebezpečím pro život obyvatel v Bojkovicích byla
exploze 10. května 1944 v Chemických a zbrojních závodech..680
XII I Měli odvahu žít
Otevření II. fronty.............................................691
1. V létě 1944 vrcholil vzestup rezistence, která nastoupila
s novým nasazením od poloviny roku 194 3 ................. 691
V.	OŽIVENÍ ODBOJE A PŘÍPRAVA NA ZÁVĚR VÁLKY
(podzim 1944 - březen 1945)................................. 693
Poslední oběti z řad členů tělocvičných jednot.................. 699
1. Léta 1944 a 1945 si opět našla své mrtvé mezi příslušníky
uherskobrodského Orla i Sokola........................... 699
Odhalení spolupracovníků paradesantního výsadku Clay........... 707
1. Nejsmutnější kapitola protinacistického odboje před koncem války přímo v Uherském Brodě se nese ve znamení desantu Clay.................................................. 707
Nová intenzita odboje zaměstnanců zbrojovky a Českomoravské
dráhy v Uherském Brodě......................................... 720
1.	V uherskobrodské zbrojovce se zatýkalo naposledy v březnu 1945... 720
2.	Spoluprací mezi partyzány a zaměstnanci uherskobrodského nádraží na podzim 1944 se vytvořily předpoklady ke vzniku
tzv. Čtyřky.............................................. 722
Partyzánský odboj na okrese Uherský Brod a Bojkovice s přesahem na Hodonínsko a Uherskohradišťsko.............................. 728
1.	Na jihovýchodní Moravě bylo z celého protektorátu nejvíce
mladých mužů, kteří se rozhodli odejít na pomoc Slovenskému národnímu povstání.................................. 728
2.	Zářijový přechod oddílu Jána Ušiaka ze Slovenska na východní Moravu měl za následek nástup opravdového partyzánského
hnutí i na okrese Uherský Brod........................... 741
3.	Pro Slavkov, který se stal nejvýznamnějším centrem partyzánského dění na Uherskobrodsku, se základ zformoval mezi Vlčnovem
a Drslavicemi jako tzv. Hansův oddíl......................743
4.	Události spojené s porážkou Slovenského národního povstání
měly smutnou dohru zejména v Boršicích u Blatnice.........781
5.	Na počátku dubna 1945 přišel do slavkovského úkrytu ještě
další partyzán z Nové Lhoty.............................. 817
6.	Počet partyzánů na katastru Slavkova se zvyšoval, přičemž nejpočetnější skupinu nově příchozích tvořili partyzáni
ze Vnorov................................................ 819
Obsah I XIII
7.	V Blatnici pod Svatým Antonínkem působila L skupina Národního odboje, která si našla odbojovou vazbu na Velu
i na Slavkov............................................... 822
8.	I. oddíl Slavkov se mezitím značně rozrostl a koncem
března 1945 čítal asi sedmadvacet členů.................... 825
9.	Vlastní osud prožívali od srpna 1944 až do jara 1945 příslušníci
II. oddílu Korytná - Suchá Loz............................. 832
10.	Zostřené působení partyzánů před koncem války se stalo
nebezpečným nejen pro okolní obyvatelstvo, ale také pro místní udavače a kolaboranty................................ 846
11.	Aktivita III. oddílu Drslavice byla spojena především
se zásobováním partyzánů z Obory a s příchodem fronty......850
12.	Pod velením Karla Hřiba se na podzim 1944 zformoval
partyzánský oddíl Jan Žižka - Bojkovice.................... 858
13.	Skupina partyzánů, která bojovala na Slovensku jako součást II. československé partyzánské brigády J. V. Stalina a přišla do Nezdenic, ukončila své válečné hrdinství v Míkovicích
31. ledna 194 5 ........................................... 882
14.	Dramatická událost spojená s likvidací konfidentů gestapa
se odehrála u Rudimova v březnu 1945....................... 911
Blížící se konec II. světové války............................... 930
1. Československý armádní sbor vstoupil na území
Československa 6. října roku 1944.......................... 930
VI.	ZÁVĚREČNÉ VYVRCHOLENÍ ODBOJE NA KONCI VÁLKY
(duben 1945).................................................. 933
Poslední dny války v Uherském Brodě.............................. 937
1. Očekávání blížícího se konce války povzbudilo obyvatele
Uherského Brodu.............................................937
Konec odboje ve zbrojovce a na vlárské dráze v Uherském Brodě....946
1.	V uherskobrodské zbrojovce nařídil Karl Hermann Frank
od 6. dubna 1945 zastavení výroby.......................... 946
2.	Zásluhou drážních zaměstnanců seskupených kolem Richarda Špačka zůstalo neporušeno uherskobrodské
nádraží.................................................... 949
XIV I Měli odvahu žít
Poslední partyzánské akce pod velením Dmitrije Lavrentěviče Kuriněnka........................................................ 954
1.	Partyzáni I. oddílu Slavkov se připravovali na své konečné
vystoupení těsně před příchodem fronty..................... 954
2.	V noci 9. dubna zahynul za doposud nejasných okolností
Dmitrij Lavrentěvič Kuriněnko.............................. 960
Proniknutí osvobozeneckých jednotek na okres Uherský Brod........ 981
1. V době, kdy se 13. dubna probojovala 40. sovětská armáda až do Strání, obyvatelé pohraničních obcí buď odcházeli, nebo se chystali na příchod blížící se fronty........... 981
Slavkovský partyzánský oddíl pod novým velitelem................. 984
1. Oddíl ve Slavkově pokračoval v boji pod velením
Nikolaje Vasiljeviče Jastrebova............................ 984
Prolomení fronty 26. dubna 1945.................................. 997
1. Ve čtvrtek 26. dubna po 5. hodině ranní byl vydán rozkaz ? dělostřelecké palbě směrem na Korytnou, Horní Němčí a Slavkov.................................................... 997
Završení bojů partyzánské skupiny Jan Žižka - Kuriněnko a oddílu Jan Žižka - Bojkovice.................................. 1000
1.	II. oddíl Korytná - Suchá Loz čekaly frontové boje a organizování
prvních poválečných dnů mezi obyvatelstvem................. 1000
2.	S koncem války vyvrcholila činnost III. partyzánského oddílu v Drslavicích, který se 19. dubna spojil
s Nikolajem Jastrebovem.................................... 1011
3.	Dubnovou ofenzívou Rudé armády skončila odbojová činnost
partyzánské skupiny Jan Žižka - Kuriněnko.................. 1030
4.	Vzpomínky na partyzány v Oboře u Drslavic zůstaly uloženy
v rukopisu Marie Kučerové.................................. 1046
5.	V posledním měsíci války vyvrcholila činnost partyzánského
oddílu Jan Žižka - Bojkovice............................... 1052
Osvobození okresního města Uherského Brodu....................... 1069
1. Dne 26. dubna po osvobození Nivnice pronikly frontové
jednotky na jižní předměstí Uherského Brodu................ 1069
Závěrem.......................................................... 1085
Na okraj knihy Měli odvahu žít (Jan Rychlík)..................... 1089
Doslov (Jan Gazdík).............................................. 1092
Obsah j XV
Tabulky a soupisy... Prameny a literatura Seznam vyobrazení.
Seznam zkratek....
Jmenný rejstřík...
Summary...........
Ediční poznámka ...
.. 1093 .. 1143 .. 1182 .. 1213 .. 1216 .. 1247 .. 1251
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw02583189
3 CZ-PrNA
5 20190506164406.9
7 ta
8 181010s2018----xr ach|e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002960680
20 ## $a 978-80-200-2832-7 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $a slo $b eng
43 ## $a e-xr---
45 ## $a x3x4
72 #7 $a 355/359 $x Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 355.425/.426 $2 MRF
80 ## $a 323.25/.26:329.18 $2 MRF
80 ## $a 355.48(100)"1939/1945" $2 MRF
80 ## $a 355.425.4 $2 MRF
80 ## $a 323.28:329.19 $2 MRF
80 ## $a 94(437.323) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Poláková, Miroslava, $d 1955- $7 mub2010571993 $4 aut
245 00 $a Měli odvahu žít : $b odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945 / $c Miroslava Poláková
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Academia, $c 2018
300 ## $a 2 svazky (xv, xv, 1249 stran) : $b ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a 1938-1953 ; $v svazek 15
500 ## $a Oba svazky uloženy ve společném kartonovém přebalu 25 x 17 x 9 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Kapitoly přibližují činnost profašistického odboje v oblasti Uherskobrodska v období nacistické okupace.
546 ## $a Slovenská předmluva, anglické resumé
610 27 $a Obrana národa (odbojová organizace) $7 kn20021024005 $2 czenas
648 #7 $a 1936-1945 $2 czenas $7 ch460653
650 07 $a hnutí odporu $7 ph270776 $z Česko $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a protifašistický odboj $7 ph115901 $z Česko $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a partyzánské hnutí $7 ph123984 $z Česko $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a nacistická perzekuce $7 ph761285 $z Česko $y 1939-1945 $2 czenas
650 07 $a druhá světová válka (1939-1945) $7 ph117270 $z Česko $2 czenas
650 09 $a resistance movements $z Czechia $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a anti-fascist movements $z Czechia $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a partisan warfare $z Czechia $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a Nazi persecution $z Czechia $y 1939-1945 $2 eczenas
650 09 $a World War (1939-1945) $z Czechia $2 eczenas
651 #7 $a Uherský Brod (Česko : oblast) $7 ge131204 $x dějiny $y 1939-1945 $2 czenas
651 #9 $a Uherský Brod Region (Czechia) $x history $y 1939-1945 $2 eczenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842
655 #9 $a monographs
830 #0 $a 1938-1953
910 ## $a ABE343
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link