Parlamentní volby 1946 a Československo
souvislosti, prognózy, fakta, následky
Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is available if you visit the library No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
ÚVOD I Jiří FRIEDL, Blanka JEDLIČKOVÁ, Jana ŠKERLOVÁ
Volby - klíčový znak demokracie ........................................ 13
I.	ČÁST
PRVNÍ VOLBY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH
Kapitola 1 I ZLATICA ZUDOVÁ - LESKOVÁ
Prvé povojnové volby 1946 v komparácii slobodnej povojnovej volby obecne (súvislosti, prognózy, fakty)........................................... 23
Kapitola 2 | JINDŘICH DEJMEK
První poválečné volby v západní a severní Evropě 1945-1946: kořeny a výsledky.............................................................. 61
Kapitola 3 I EMIL VORÁČEK
Vliv SSSR na volby v zemích střední a východní Evropy: Dědici Kominterny a otázka Československa ................................................ 87
Kapitola 4 | JAROSLAV ŠEBEK
Volby v Itálii v červnu 1946 a jejich vnitropolitické a zahraničněpolitické kontexty............................................................... 115
Kapitola 5 | MIROSLAV ŠEPTÁK
Vliv prvních poválečných voleb na vnitropolitickou situaci
v Rakousku.............................................................. 129
Kapitola 6 I EVA IRMANOVÁ
Parlamentní volby v Maďarsku v listopadu 1945 v souvislosti se zasahováním Spojenecké kontrolní komise............................................ 141
Kapitola 7 | JONÁŠ POSPÍCHAL
První poválečné volby v Československu a Jugoslávii. Průběh, výsledky, vzájemné ohlasy........................................................ 153
Kapitola 8 | MARIÁN MAŇÁK
Zásahy (ex)spojencov do transformačných procesov politických systémov v krajinách východnej Európy v roku 1945 na príklade Bulharska a Rumunska
167
6
PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO
Kapitola 9 | ADAM ZÍTEK
Referendum a volby v Toruni. Regionální pohled na poválečný politický
vývoj v Polsku ....................................................... 181
Kapitola 10 I VÁCLAVA HORČÁKOVÁ
Československé parlamentní volby roku 1946 v české, slovenské a evropské historiografii ....................................................... 199
II.	ČÁST
VOLBY V ROCE 1946 V ČESKOSLOVENSKU A JEJICH VNITROPOLITICKÉ SOUVISLOSTI
Kapitola 11 I JINDŘICH DEJMEK, JAN NĚMEČEK
Volby 26. května 1946 v českých zemích................................ 203
Kapitola 12 | VOJTĚCH KYNCL
Sudetoněmecká karta ve volbách 1946-1947 a kolektivní trauma ......... 243
Kapitola 13 I MICHAL PEHR
Československá strana lidová a volby 1946 ............................ 259
Kapitola 14 | ROBERT LETZ
Katolícka cirkev na Slovensku a parlamentné volby v roku 1946 ........ 271
Kapitola 15 | ONDREJ PODOLEC
Takzvaná obnova zastupitelských orgánov na Slovensku po volbách 1946 . 285
Kapitola 16 I FRANTIŠEK HANZLÍK
Předvolební kampaň a volby v armádě................................... 301
Kapitola 17 | PETR BEDNAŘÍK
Český tisk a parlamentní volby........................................ 315
Kapitola 18 | JAROSLAVA SMETANOVÁ
Reflexe voleb 1946 v lokálním politickém tisku nekomunistických stran.
Ideové aspekty volební kampaně na stránkách vybraných regionálních
týdeníků národně socialistické, lidové a sociálně demokratické strany. 329
Kapitola 19 | MAREK KREJČÍ
Spor o kulturu mezi komunisty a demokraty před a po volbách 1946 ..... 341
OBSAH
7
III.	ČÁST
VOLBY V ROCE 1946 V ČESKOSLOVENSKU - REGIONÁLNÍ ASPEKTY
Kapitola 20 | HELENA NOSKOVÁ
Volby 1946, pohraničí a reemigrace................................. 355
Kapitola 21 | DAVID KOVAŘÍK
Volby na Vitorazsku v roce 1946 ................................... 367
Kapitola 22 | ALEŠ BINAR
Parlamentní volby roku 1946 na Hlučínsku ve srovnávací perspektivě. 379
Kapitola 231 KAREL ŘEHÁČEK
Rozdělování tzv. nepřátelského majetku jako nástroj boje o voliče v západočeském pohraničí.......................................... 395
Kapitola 24 | JAKUB ŠLOUF
Vznik „protikomunistických bloků“ při rekonstrukci národních výborů
po volbách v květnu 1946, situace v západních Čechách ............ 407
ZÁVĚR............................................................. 415
SUMMARY........................................................... 419
O AUTORECH A EDITORECH ........................................... 423
SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY....................................... 429
SEZNAM ZKRATEK..................................................... 461
REJSTŘÍK JMENNÝ OSOBNÍ............................................ 467
REJSTŘÍK JMENNÝ MÍSTNÍ............................................ 479
SEZNAM VYOBRAZENÍ
491
CONTENTS
INTRODUCTION | Jiří FRIEDL, Blanka JEDLIČKOVÁ, Jana ŠKERLOVÁ Elections - the key feature of democracy.......................... 13
PARTI
THE FIRST ELECTIONS AFTER THE SECOND WORLD WAR IN AN INTERNATIONAL CONTEXT
Chapter 1 | ZLATICA ZUDOVÁ-LESKOVÁ
The first postwar elections of 1946 in comparison with the free postwar
elections in general (connections, prognoses, facts) ............. 23
Chapter 2 | JINDŘICH DEJMEK
The first postwar elections in Western and Northern Europe, 1945-1946:
the roots and results............................................. 61
Chapter 3 | EMIL VORÁČEK
The impact of the USSR on elections in the countries of Central
and Eastern Europe: Heirs of the Comintern and the question
of Czechoslovakia.................................................. 87
Chapter 4 | JAROSLAV ŠEBEK
The June 1946 elections in Italy and their domestic and foreign political
contexts.......................................................... 115
Chapter 5 | MIROSLAV ŠEPTÁK
The impact of the first postwar elections on the domestic political situation in Austria........................................................ 129
Chapter 6 | EVA IRMANOVÁ
The November 1945 parliamentary elections in Hungary in connection
with intervention of the Allied Control Commission ............... 141
Chapter 7 | JONÁŠ POSPÍCHAL
The first postwar elections in Czechoslovakia and Yugoslavia. The course,
results, mutual responses ........................................ 153
CONTENTS
11
regional weeklies of the National Socialists, the Peoples Party
and the Social Democrats ......................................... 329
Chapter 19 | MAREK KREJČÍ
Disputes over the culture between the communists and democrats before
and after the 1946 elections ..................................... 341
PART III
THE 1946 ELECTIONS IN CZECHOSLOVAKIA - REGIONAL ASPECTS
Chapter 20 | HELENA NOSKOVÁ
The 1946 elections, borderlands and re-emigration ................ 355
Chapter 21 | DAVID KOVAŘÍK
The 1946 elections in the Vitoraz region ......................... 367
Chapter 22 | ALEŠ BINAR
The 1946 parliamentary elections in the Hlučin area in a comparative
perspective ............................................................... 379
Chapter 231 KAREL ŘEHÁČEK
Distribution of the so-called enemy property as a tool of fight for voters
in west Bohemian borderland ............................................... 395
Chapter 24 | JAKUB ŠLOUF
Emergence of „anti-communist blocks“ in reconstruction of the National Committees after the May 1946 elections, the situation in western Bohemia . 407
CONCLUSION................................................................. 415
SUMMARY.................................................................... 419
THE AUTHORS AND EDITORS.................................................... 423
LIST OF THE SOURCES AND LITERATURE ........................................ 429
LIST OF ABBREVIATIONS ..................................................... 461
NAME INDEX ................................................................ 467
TERRITORIAL INDEX.......................................................... 479
LIST OF ILLUSTRATIONS
491
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01583741
3 CZ-PrNA
5 20190403093140.7
7 ta
8 180426s2017----xr ach|f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002985345
20 ## $a 978-80-7286-310-5 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)1039825449
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $a slo $b eng
43 ## $a e-cs--- $a e------
45 ## $a x4x4
72 #7 $a 324 $x Volby, volební kampaně, referenda $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 324:342.53 $2 MRF
80 ## $a 324 $2 MRF
80 ## $a 328/329 $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (4) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Friedl, Jiří, $d 1976- $7 js20020527021 $4 aut
245 10 $a Parlamentní volby 1946 a Československo : $b souvislosti, prognózy, fakta, následky / $c Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kol.
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Historický ústav, $c 2017
300 ## $a 492 stran : $b ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Práce Historického ústavu AV ČR = $a Opera Instituti Historici Prague
490 1# $a Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu
500 ## $a V souběžném názvu edice na rubu titulní stránky je tisková chyba, správně má být: Opera Instituti Historici Pragae
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Mezinárodní, vnitropolitické i regionální souvislosti československých parlamentních voleb z května 1946.
546 ## $a Částečně slovenský text, anglické resumé
648 #7 $a 1945-1948 $7 ch460655 $2 czenas
648 #7 $a 1946 $7 ch969052 $2 czenas
650 07 $a parlamentní volby $7 ph115681 $z Československo $y 1946 $2 czenas
650 07 $a volby $7 ph116629 $z Evropa $y 1945-1948 $2 czenas
650 09 $a parliamentary elections $z Czechoslovakia $y 1946 $2 eczenas
650 09 $a elections $z Europe $y 1945-1948 $2 eczenas
651 #7 $a Československo $7 ge131689 $x politika a vláda $y 1945-1948 $2 czenas
651 #7 $a Evropa $7 ge137210 $x politika a vláda $y 1945-1948 $2 czenas
651 #9 $a Czechoslovakia $x politics and government $y 1945-1948 $2 eczenas
651 #9 $a Europe $x politics and government $y 1945-1948 $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537
655 #9 $a collective monographs
700 1# $a Jedličková, Blanka, $d 1987- $7 ola2015866516 $4 aut
700 1# $a Škerlová, Jana, $d 1984- $7 mub2010606015 $4 aut
810 2# $a Historický ústav (Akademie věd ČR). $t Práce
830 #0 $a Strategie AV21. $p Špičkový výzkum ve veřejném zájmu
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a ABE343
998 $a 007736243
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link